กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูเพียงใจ ทาบุดดี
ชำนาญการพิเศษ