จำนวนนักเรียน

นักเรียนชาย
ม.ต้น

133 คน

นักเรียนหญิง
ม.ต้น

97 คน

นักเรียนชาย
ม.ปลาย

34 คน

นักเรียนหญิง
ม.ปลาย

53 คน