คณะผู้บริหาร

ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริษรา  ชินวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน