คณะผู้บริหาร

ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุธิดา ปีคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน