กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูสิริกร กลยนีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูวีระพจน์ เหลาแตว
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูจารุพัฒน์ รัตนวงค์
ชำนาญการพิเศษ