กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูไพรวัลย์ นาขมิ้น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

คุณครูคัทรียา ศรีกุลกิจ
ครู คศ.1