กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

ครูพีระยุทธ หาญชนะ
ครูชำนาญการ

ครูสินีเนตร นาโควงค์
ครู คศ1

ครูกานต์ธีรา รัตนประเสริฐ
ครู คศ.1