เกี่ยวกับโรงเรียน

ที่ตั้งสถานศึกษา
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ที่ 3ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 0-4297-3009 โทรสาร 0-4297-3086
E-mail banbuaschool2021@gmail.com เว็บไซต์ www.bbr.ac.th

การเรียนการสอน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ตราประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ รูปดอกบัว (งามอย่างมีคุณค่า)
สีประจำโรงเรียน ขาว – เขียว
อักษรย่อโรงเรียน บ.ร.
ปรัชญา สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
คำขวัญ ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

คำขวัญ

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

อัตลักษณ์

สิ่งแวดล้อมดี มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์

ร่มรื่นสวนป่า พัฒนางานฝีมือ

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๗๐ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. พัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี จัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมี
จิตวิญญาณของความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
๕. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ ประสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
๗. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมในพระราชดำริ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และปลูกฝังคุณลักษณะอันดีงาม มีจิตสำนึกในการรักประเทศชาติ ยึดมั่นในศาสนา มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๘. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๙. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
กลยุทธ์
๑. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. พัฒนาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัด
๑.๑ เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ
๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ
๓. มีวินัย
ตัวชี้วัด
๓.๑ ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
๔. ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
๕.๑ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
ตัวชี้วัด
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๖.๒ ทำงานด้วยเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

๗. รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
จุดเน้นการจัดการศึกษา
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๔
๒. นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้
๓. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิต ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๔. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ
๕. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึง ลดอัตราการออกกลางคัน
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๘. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก