ครูธุรการ&นักการภารโรง

นางสาวนุจรี โคตรพรม
ครูธุรการ

นายนพรัตน์ ทุมกิจจะ
นักการภารโรง

นายยุทธยา ทุมกิจจะ
ชำนาญการพิเศษ