ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของโรงเรียน
ปรัชญา
สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. พัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี จัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมี จิตวิญญาณของความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
๕. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ ประสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
๗. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมในพระราชดำริ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และปลูกฝังคุณลักษณะอันดีงาม มีจิตสำนึกในการรักประเทศชาติ ยึดมั่นในศาสนา มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๘. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๙. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง